سمپاشی کنه

سمپاشی کنه

سمپاشی کنه

                                                                   گزش کنه کنه ها از جانوران کوچک انگلی هستند.کنه‌ها بندپا هستند و از نظر علمی به دو گروه کنه‎های

پیمایش به بالا