خدمات شرکت

استقرار نظام و مميزي اوليه نظامهاي مديريتي

استقرار سيستمهاي ISO 14001 :1996 و OHSAS 18001 :1999 و ISO 9001:2000 يك سيستم مديريت تركيبي يا مجتمع كه به […]